TTVN là gì? Nghĩa của từ ttvn

TTVN là gì?

TTVN“Thể thao Việt Nam” trong tiếng Việt.

TTVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTVN“Thể thao Việt Nam”.

Thể thao Việt Nam.

Một số kiểu TTVN viết tắt khác:

Trái tim Việt Nam.

Trí tuệ Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TTVN

TTVN có nghĩa “Thể thao Việt Nam” trong tiếng Việt.