TTYT là gì? Nghĩa của từ ttyt

TTYT là gì?

TTYT“Trung tâm y tế” trong tiếng Việt.

TTYT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTYT“Trung tâm y tế”.

Trung tâm y tế.

Giải thích ý nghĩa của TTYT

TTYT có nghĩa “Trung tâm y tế” trong tiếng Việt.