TTYTDP là gì? Nghĩa của từ ttytdp

TTYTDP là gì?

TTYTDP“Trung tâm y tế dự phòng” trong tiếng Việt.

TTYTDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTYTDP“Trung tâm y tế dự phòng”.

Trung tâm y tế dự phòng.

Giải thích ý nghĩa của TTYTDP

TTYTDP có nghĩa “Trung tâm y tế dự phòng” trong tiếng Việt.