TVE là gì? Nghĩa của từ tve

TVE là gì?

TVE“Temporal Vortex Engine” trong tiếng Anh.

TVE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVE“Temporal Vortex Engine”.

Temporal Vortex Engine: Động cơ xoáy tạm thời.

Một số kiểu TVE viết tắt khác:

Tickford Vehicle Engineering: Kỹ thuật xe Tickford.

Technical-Vocational-Livelihood Education: Giáo dục Kỹ thuật-Dạy nghề-Sinh kế.

Taff Vale Extension: Phần mở rộng Taff Vale.

Technical and Vocational Education: Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề.

Taff Vale Extension Railway: Đường sắt mở rộng Taff Vale.

Trusted Virtualization Environment: Môi trường ảo hóa đáng tin cậy.

Technical-Vocation Education: Giáo dục Kỹ thuật-Ơn gọi.

Township and Village Enterprises: Doanh nghiệp thị trấn và làng.

Terabyte Volume Engine: Công cụ âm lượng Terabyte.

Giải thích ý nghĩa của TVE

TVE có nghĩa “Temporal Vortex Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Động cơ xoáy tạm thời”.