UBCKNN là gì? Nghĩa của từ ubcknn

UBCKNN là gì?

UBCKNN“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” trong tiếng Việt.

UBCKNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBCKNN“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của UBCKNN

UBCKNN có nghĩa “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” trong tiếng Việt.