UBMTTQVN là gì? Nghĩa của từ ubmttqvn

UBMTTQVN là gì?

UBMTTQVN“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong tiếng Việt.

UBMTTQVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBMTTQVN“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của UBMTTQVN

UBMTTQVN có nghĩa “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong tiếng Việt.