UBNDTP là gì? Nghĩa của từ ubndtp

UBNDTP là gì?

UBNDTP“Ủy ban nhân dân Thành phố” trong tiếng Việt.

UBNDTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBNDTP“Ủy ban nhân dân Thành phố”.

Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giải thích ý nghĩa của UBNDTP

UBNDTP có nghĩa “Ủy ban nhân dân Thành phố” trong tiếng Việt.