UBTDTT là gì? Nghĩa của từ ubtdtt

UBTDTT là gì?

UBTDTT“Ủy ban Thể dục Thể thao” trong tiếng Việt.

UBTDTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBTDTT“Ủy ban Thể dục Thể thao”.

Ủy ban Thể dục Thể thao.

Giải thích ý nghĩa của UBTDTT

UBTDTT có nghĩa “Ủy ban Thể dục Thể thao” trong tiếng Việt.