UCD là gì? Nghĩa của từ ucd

UCD là gì?

UCD“User-Centered Design” trong tiếng Anh.

UCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UCD“User-Centered Design”.

User-Centered Design: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.
Thuật ngữ này thường sử dụng khi đề cập đến việc thiết kế những trang web.

Một số kiểu UCD viết tắt khác:

Use Case Diagram: Sử dụng sơ đồ trường hợp.

University College Dublin: Đại học Cao đẳng Dublin.

Urine Collection Device: Dụng cụ lấy nước tiểu.

Unicode Character Database: Cơ sở dữ liệu ký tự Unicode.

Giải thích ý nghĩa của UCD

UCD có nghĩa “User-Centered Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm”.