UCSD là gì? Nghĩa của từ ucsd

UCSD là gì?

UCSD“University of California, San Diego” trong tiếng Anh.

UCSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UCSD“University of California, San Diego”.

University of California, San Diego: Đại học California, San Diego.

Giải thích ý nghĩa của UCSD

UCSD có nghĩa “University of California, San Diego”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học California, San Diego”.