UDDI là gì? Nghĩa của từ uddi

UDDI là gì?

UDDI“Universal Description, Discovery and Integration” trong tiếng Anh.

UDDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UDDI“Universal Description, Discovery and Integration”.

Universal Description, Discovery and Integration: Mô tả chung, Khám phá và Tích hợp.

Giải thích ý nghĩa của UDDI

UDDI có nghĩa “Universal Description, Discovery and Integration”, dịch sang tiếng Việt là “Mô tả chung, Khám phá và Tích hợp”.