UDP là gì? Nghĩa của từ udp

UDP là gì?

UDP“User Datagram Protocol” trong tiếng Anh.

UDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UDP“User Datagram Protocol”.

User Datagram Protocol: Giao thức Datagram của Người dùng.

Giải thích ý nghĩa của UDP

UDP có nghĩa “User Datagram Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức Datagram của Người dùng”.