UDTS là gì? Nghĩa của từ udts

UDTS là gì?

UDTS“Uppsala-DLR Trojan Survey” trong tiếng Anh.

UDTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UDTS“Uppsala-DLR Trojan Survey”.

Uppsala-DLR Trojan Survey: Khảo sát Trojan Uppsala-DLR.

Giải thích ý nghĩa của UDTS

UDTS có nghĩa “Uppsala-DLR Trojan Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Trojan Uppsala-DLR”.