UFO là gì? Nghĩa của từ ufo

UFO là gì?

UFO“Unidentified flying object” trong tiếng Anh.

UFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UFO“Unidentified flying object”.

Unidentified flying object: Vật thể bay không xác định.

Một số kiểu UFO viết tắt khác:

United Farmers of Ontario: Những nông dân thống nhất của Ontario.

Giải thích ý nghĩa của UFO

UFO có nghĩa “Unidentified flying object”, dịch sang tiếng Việt là “Vật thể bay không xác định”.