UIUC là gì? Nghĩa của từ uiuc

UIUC là gì?

UIUC“University of Illinois at Urbana-Champaign” trong tiếng Anh.

UIUC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UIUC“University of Illinois at Urbana-Champaign”.

University of Illinois at Urbana-Champaign: Đại học Illinois tại Urbana-Champaign.

Giải thích ý nghĩa của UIUC

UIUC có nghĩa “University of Illinois at Urbana-Champaign”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Illinois tại Urbana-Champaign”.