UK là gì? Nghĩa của từ uk

UK là gì?

UK“United Kingdom” trong tiếng Anh.

UK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UK“United Kingdom”.

United Kingdom: Vương quốc Anh.
cũng là mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu UK viết tắt khác:

University of Kentucky: Đại học Kentucky.

Ukrainian language: Tiếng Ukraina.
mã ISO 639-1: uk.

Giải thích ý nghĩa của UK

UK có nghĩa “United Kingdom”, dịch sang tiếng Việt là “Vương quốc Anh”.