ULIS là gì? Nghĩa của từ ulis

ULIS là gì?

ULIS“University of Languages and International Studies” trong tiếng Anh.

ULIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ULIS“University of Languages and International Studies”.

University of Languages and International Studies: Đại học Ngôn ngữ và Nghiên cứu Quốc tế.
Còn có tên gọi phổ biến được dùng và biết đến nhiều hơn đó là "Trường Đại học Ngoại ngữ", thuộc "Đại học Quốc gia Hà Nội".

Một số kiểu ULIS viết tắt khác:

University Library and Information Services: Thư viện Đại học và Dịch vụ Thông tin.
Tên của một trường đại học tại Nigeria.

Giải thích ý nghĩa của ULIS

ULIS có nghĩa “University of Languages and International Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Ngôn ngữ và Nghiên cứu Quốc tế”.