UMES là gì? Nghĩa của từ umes

UMES là gì?

UMES“University of Maryland Eastern Shore” trong tiếng Anh.

UMES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMES“University of Maryland Eastern Shore”.

University of Maryland Eastern Shore: Đại học Maryland Eastern Shore.

Giải thích ý nghĩa của UMES

UMES có nghĩa “University of Maryland Eastern Shore”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Maryland Eastern Shore”.