UMIST là gì? Nghĩa của từ umist

UMIST là gì?

UMIST“University of Manchester Institute of Science and Technology” trong tiếng Anh.

UMIST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMIST“University of Manchester Institute of Science and Technology”.

University of Manchester Institute of Science and Technology: Viện Khoa học và Công nghệ Đại học Manchester.

Giải thích ý nghĩa của UMIST

UMIST có nghĩa “University of Manchester Institute of Science and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Khoa học và Công nghệ Đại học Manchester”.