UML là gì? Nghĩa của từ uml

UML là gì?

UML“Unified Modeling Language” trong tiếng Anh.

UML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UML“Unified Modeling Language”.

Unified Modeling Language: Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.

Một số kiểu UML viết tắt khác:

Unified Marxist-Leninist Communist Party of Nepal: Đảng Cộng sản chủ nghĩa Mác - Lê-nin thống nhất Nê-đéc-lan.

University of Massachusetts Lowell: Đại học Massachusetts Lowell.

User-Mode Linux: Chế độ người dùng Linux.

University of Manitoba Libraries: Thư viện Đại học Manitoba.

Upfront Mortgage Lender: Người cho vay thế chấp trả trước.

Giải thích ý nghĩa của UML

UML có nghĩa “Unified Modeling Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất”.