UMP là gì? Nghĩa của từ ump

UMP là gì?

UMP“University of Medicine and Pharmacy” trong tiếng Anh.

UMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMP“University of Medicine and Pharmacy”.

University of Medicine and Pharmacy: Đại học Y Dược.

Một số kiểu UMP viết tắt khác:

Unified Market Platform: Nền tảng thị trường hợp nhất.

Uniformly Most Powerful: Đồng nhất mạnh mẽ nhất.

Uridine monophosphate.

Utility Maximization Problem: Vấn đề tối đa hóa tiện ích.

Universal Mapping Project: Dự án Bản đồ Toàn cầu.

University of Mpumalanga: Đại học Mpumalanga.

Ultra-Mobile PC: PC siêu di động.

Ultra Metal-Poor: Kim loại siêu kém.

University of Manitoba Press: Nhà xuất bản Đại học Manitoba.

Undocumented Migration Project: Dự án di cư không có giấy tờ.

Universiti Malaysia Pahang: Đại học Malaysia Pahang.

Union Military Police: Liên minh quân cảnh.

University of Minnesota Press: Nhà xuất bản Đại học Minnesota.

Ulba Metallurgical Plant: Nhà máy luyện kim Ulba.

Unbalanced Magnetic Pull: Kéo từ tính không cân bằng.

Utah Minuteman Project: Dự án Utah Minuteman.

United Midwestern Promoters: Các nhà quảng bá miền Trung Tây Hoa Kỳ.

United Montagnard People.

Urban Maglev Program: Chương trình Maglev đô thị.

Unit Management Plan: Kế hoạch quản lý đơn vị.

Union of Moderate Parties: Liên minh các bên vừa phải.

Giải thích ý nghĩa của UMP

UMP có nghĩa “University of Medicine and Pharmacy”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Y Dược”.