UNAMSIL là gì? Nghĩa của từ unamsil

UNAMSIL là gì?

UNAMSIL“United Nations Mission in Sierra Leone” trong tiếng Anh.

UNAMSIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNAMSIL“United Nations Mission in Sierra Leone”.

United Nations Mission in Sierra Leone: Phái bộ Liên hợp quốc tại Sierra Leone.

Giải thích ý nghĩa của UNAMSIL

UNAMSIL có nghĩa “United Nations Mission in Sierra Leone”, dịch sang tiếng Việt là “Phái bộ Liên hợp quốc tại Sierra Leone”.