UNCF là gì? Nghĩa của từ uncf

UNCF là gì?

UNCF“United Negro College Fund” trong tiếng Anh.

UNCF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNCF“United Negro College Fund”.

United Negro College Fund: Quỹ Cao đẳng United Negro.

Giải thích ý nghĩa của UNCF

UNCF có nghĩa “United Negro College Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Cao đẳng United Negro”.