UNCLOS là gì? Nghĩa của từ unclos

UNCLOS là gì?

UNCLOS“United Nations Convention on the Law of the Sea” trong tiếng Anh.

UNCLOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNCLOS“United Nations Convention on the Law of the Sea”.

United Nations Convention on the Law of the Sea: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Giải thích ý nghĩa của UNCLOS

UNCLOS có nghĩa “United Nations Convention on the Law of the Sea”, dịch sang tiếng Việt là “Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển”.