UNCSGN là gì? Nghĩa của từ uncsgn

UNCSGN là gì?

UNCSGN“United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names” trong tiếng Anh.

UNCSGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNCSGN“United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names”.

United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names: Hội nghị Liên hợp quốc về tiêu chuẩn hóa tên địa lý.

Giải thích ý nghĩa của UNCSGN

UNCSGN có nghĩa “United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị Liên hợp quốc về tiêu chuẩn hóa tên địa lý”.