UNCTAD là gì? Nghĩa của từ unctad

UNCTAD là gì?

UNCTAD“United Nations Conference on Trade and Development” trong tiếng Anh.

UNCTAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNCTAD“United Nations Conference on Trade and Development”.

United Nations Conference on Trade and Development: Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển.

Giải thích ý nghĩa của UNCTAD

UNCTAD có nghĩa “United Nations Conference on Trade and Development”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển”.