UNDCP là gì? Nghĩa của từ undcp

UNDCP là gì?

UNDCP“United Nations Drug Control Programme” trong tiếng Anh.

UNDCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNDCP“United Nations Drug Control Programme”.

United Nations Drug Control Programme: Chương trình kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNDCP

UNDCP có nghĩa “United Nations Drug Control Programme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc”.