UNDE là gì? Nghĩa của từ unde

UNDE là gì?

UNDE“Union of National Defence Employees” trong tiếng Anh.

UNDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNDE“Union of National Defence Employees”.

Union of National Defence Employees: Liên minh Nhân viên Quốc phòng.
Canada.

Giải thích ý nghĩa của UNDE

UNDE có nghĩa “Union of National Defence Employees”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Nhân viên Quốc phòng”.