UNEP là gì? Nghĩa của từ unep

UNEP là gì?

UNEP“United Nations Environment Programme” trong tiếng Anh.

UNEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNEP“United Nations Environment Programme”.

United Nations Environment Programme: Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNEP

UNEP có nghĩa “United Nations Environment Programme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc”.