UNFCCC là gì? Nghĩa của từ unfccc

UNFCCC là gì?

UNFCCC“United Nations Framework Convention on Climate Change” trong tiếng Anh.

UNFCCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNFCCC“United Nations Framework Convention on Climate Change”.

United Nations Framework Convention on Climate Change: Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Giải thích ý nghĩa của UNFCCC

UNFCCC có nghĩa “United Nations Framework Convention on Climate Change”, dịch sang tiếng Việt là “Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu”.