UNGEGN là gì? Nghĩa của từ ungegn

UNGEGN là gì?

UNGEGN“United Nations Group of Experts on Geographical Names” trong tiếng Anh.

UNGEGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNGEGN“United Nations Group of Experts on Geographical Names”.

United Nations Group of Experts on Geographical Names: Nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc về tên địa lý.

Giải thích ý nghĩa của UNGEGN

UNGEGN có nghĩa “United Nations Group of Experts on Geographical Names”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc về tên địa lý”.