UNICRI là gì? Nghĩa của từ unicri

UNICRI là gì?

UNICRI“United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute” trong tiếng Anh.

UNICRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNICRI“United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute”.

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute: Viện nghiên cứu công lý và tội phạm liên vùng của Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNICRI

UNICRI có nghĩa “United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu công lý và tội phạm liên vùng của Liên hợp quốc”.