UNIS là gì? Nghĩa của từ unis

UNIS là gì?

UNIS“University of Surrey” trong tiếng Anh.

UNIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNIS“University of Surrey”.

University of Surrey: Đại học Surrey.

Giải thích ý nghĩa của UNIS

UNIS có nghĩa “University of Surrey”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Surrey”.