UNMIK là gì? Nghĩa của từ unmik

UNMIK là gì?

UNMIK“United Nations Interim Administration Mission in Kosovo” trong tiếng Anh.

UNMIK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNMIK“United Nations Interim Administration Mission in Kosovo”.

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo: Phái đoàn hành chính lâm thời của Liên hợp quốc tại Kosovo.

Giải thích ý nghĩa của UNMIK

UNMIK có nghĩa “United Nations Interim Administration Mission in Kosovo”, dịch sang tiếng Việt là “Phái đoàn hành chính lâm thời của Liên hợp quốc tại Kosovo”.