UNMOVIC là gì? Nghĩa của từ unmovic

UNMOVIC là gì?

UNMOVIC“United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission” trong tiếng Anh.

UNMOVIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNMOVIC“United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission”.

United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission: Ủy ban Giám sát, Xác minh và Thanh tra của Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNMOVIC

UNMOVIC có nghĩa “United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Giám sát, Xác minh và Thanh tra của Liên hợp quốc”.