UNRISD là gì? Nghĩa của từ unrisd

UNRISD là gì?

UNRISD“United Nations Research Institute for Social Development” trong tiếng Anh.

UNRISD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNRISD“United Nations Research Institute for Social Development”.

United Nations Research Institute for Social Development: Viện nghiên cứu phát triển xã hội của Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNRISD

UNRISD có nghĩa “United Nations Research Institute for Social Development”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu phát triển xã hội của Liên hợp quốc”.