UNSM là gì? Nghĩa của từ unsm

UNSM là gì?

UNSM“Union of Nova Scotia Municipalities” trong tiếng Anh.

UNSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNSM“Union of Nova Scotia Municipalities”.

Union of Nova Scotia Municipalities: Liên hiệp các thành phố Nova Scotia.

Giải thích ý nghĩa của UNSM

UNSM có nghĩa “Union of Nova Scotia Municipalities”, dịch sang tiếng Việt là “Liên hiệp các thành phố Nova Scotia”.