UNTAC là gì? Nghĩa của từ untac

UNTAC là gì?

UNTAC“United Nations Transitional Authority in Cambodia” trong tiếng Anh.

UNTAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNTAC“United Nations Transitional Authority in Cambodia”.

United Nations Transitional Authority in Cambodia: Cơ quan chuyển tiếp của Liên hợp quốc tại Campuchia.

Giải thích ý nghĩa của UNTAC

UNTAC có nghĩa “United Nations Transitional Authority in Cambodia”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan chuyển tiếp của Liên hợp quốc tại Campuchia”.