UPC là gì? Nghĩa của từ upc

UPC là gì?

UPC“United Pentecostal Church” trong tiếng Anh.

UPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPC“United Pentecostal Church”.

United Pentecostal Church: Nhà thờ Ngũ tuần thống nhất.

Một số kiểu UPC viết tắt khác:

Universal Product Code: Mã sản phẩm chung.

Giải thích ý nghĩa của UPC

UPC có nghĩa “United Pentecostal Church”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà thờ Ngũ tuần thống nhất”.