UPDM là gì? Nghĩa của từ updm

UPDM là gì?

UPDM“Unix Power Device Management” trong tiếng Anh.

UPDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPDM“Unix Power Device Management”.

Unix Power Device Management: Quản lý thiết bị nguồn Unix.

Một số kiểu UPDM viết tắt khác:

Unpressurized Docking Mast: Docking Mast không áp suất.

Universal Pattern Decomposition Method: Phương pháp phân rã mẫu phổ quát.

Urban Planning, Design and Management: Quy hoạch, Thiết kế và Quản lý Đô thị.

Unité de psychiatrie du développement mental: Unité deychiatrie du développement mind.

Università Popolare della Multimedialità: Università Popolare della Multimedialità.
UPdM.

Giải thích ý nghĩa của UPDM

UPDM có nghĩa “Unix Power Device Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý thiết bị nguồn Unix”.