UPT là gì? Nghĩa của từ upt

UPT là gì?

UPT“Universal Personal Telecommunications” trong tiếng Anh.

UPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPT“Universal Personal Telecommunications”.

Universal Personal Telecommunications: Viễn thông cá nhân toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của UPT

UPT có nghĩa “Universal Personal Telecommunications”, dịch sang tiếng Việt là “Viễn thông cá nhân toàn cầu”.