UR là gì? Nghĩa của từ ur

UR là gì?

UR“Soviet Union” trong tiếng Anh.

UR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UR“Soviet Union”.

Soviet Union: Liên Xô.
mã quốc gia NATO, lỗi thời năm 1992.

Một số kiểu UR viết tắt khác:

Urdu language: Ngôn ngữ Urdu.
mã ISO 639-1: ur.

Giải thích ý nghĩa của UR

UR có nghĩa “Soviet Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên Xô”.