URA là gì? Nghĩa của từ ura

URA là gì?

URA“Uniformly Redundant Array” trong tiếng Anh.

URA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URA“Uniformly Redundant Array”.

Uniformly Redundant Array: Mảng dự phòng đồng nhất.

Một số kiểu URA viết tắt khác:

Uganda Revenue Authority: Cơ quan quản lý doanh thu Uganda.

Urban Redevelopment Authority: Cơ quan Tái phát triển Đô thị.

United Reform Action: Hành động Cải cách Thống nhất.

United Red Army: Hồng quân thống nhất.

Urban Renewal Authority: Cơ quan Cải tạo Đô thị.

Urban Renewal Agency: Cơ quan Cải tạo Đô thị.

Unilateral Renal Agenesis: Tuổi thọ thận đơn phương.

Ugandan Revenue Authority: Cơ quan quản lý doanh thu Ugandan.

Uniformly Redundant Arrays: Mảng dự phòng đồng nhất.

Underground Racers Association: Hiệp hội tay đua ngầm.

Urban Renewal Area: Khu đổi mới đô thị.

United Racing Association: Hiệp hội đua xe thống nhất.

Undersea Research Associates: Hiệp hội nghiên cứu dưới biển.

Giải thích ý nghĩa của URA

URA có nghĩa “Uniformly Redundant Array”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng dự phòng đồng nhất”.