URD là gì? Nghĩa của từ urd

URD là gì?

URD“User requirements document” trong tiếng Anh.

URD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URD“User requirements document”.

User requirements document: Tài liệu yêu cầu người dùng.

Một số kiểu URD viết tắt khác:

Urdu language: Ngôn ngữ Urdu.
mã ISO 639-2: urd.

Giải thích ý nghĩa của URD

URD có nghĩa “User requirements document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu yêu cầu người dùng”.