URF là gì? Nghĩa của từ urf

URF là gì?

URF“Unidentified Reading Frame” trong tiếng Anh.

URF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URF“Unidentified Reading Frame”.

Unidentified Reading Frame: Khung đọc không xác định.

Một số kiểu URF viết tắt khác:

Uganda Rural Fund: Quỹ Nông thôn Uganda.

Ultra Rapid Fire: Cháy cực nhanh.

University Research Fellowships: Học bổng Nghiên cứu Đại học.

University Research Fellowship: Học bổng Nghiên cứu Đại học.

Unit Recurring Flyaway: Đơn vị bay định kỳ.

Uganda Roads Fund: Quỹ Đường bộ Uganda.

University Research Fellow: Nghiên cứu viên Đại học.

Universal Referential Frame: Khung tham chiếu chung.

Undersea Research Foundation: Quỹ nghiên cứu dưới biển.

Giải thích ý nghĩa của URF

URF có nghĩa “Unidentified Reading Frame”, dịch sang tiếng Việt là “Khung đọc không xác định”.