URI là gì? Nghĩa của từ uri

URI là gì?

URI“Uniform Resource Identifier” trong tiếng Anh.

URI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URI“Uniform Resource Identifier”.

Uniform Resource Identifier: Định danh tài nguyên đồng nhất.

Một số kiểu URI viết tắt khác:

University of Rhode Island: Đại học Rhode Island.

Ultrasound Research Interface: Giao diện nghiên cứu siêu âm.

Giải thích ý nghĩa của URI

URI có nghĩa “Uniform Resource Identifier”, dịch sang tiếng Việt là “Định danh tài nguyên đồng nhất”.