URL là gì? Nghĩa của từ url

URL là gì?

URL“Uniform Resource Locator” trong tiếng Anh.

URL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URL“Uniform Resource Locator”.

Uniform Resource Locator: Đồng phục nhân viên.

Giải thích ý nghĩa của URL

URL có nghĩa “Uniform Resource Locator”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng phục nhân viên”.