URS là gì? Nghĩa của từ urs

URS là gì?

URS“Universal Rating System” trong tiếng Anh.

URS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URS“Universal Rating System”.

Universal Rating System: Hệ thống xếp hạng chung.

Một số kiểu URS viết tắt khác:

User Requirement Specification: Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của người dùng.

University of Rizal System: Hệ thống Đại học Rizal.

Uniform Rapid Suspension: Đình chỉ nhanh thống nhất.

United Regions of Serbia: Các khu vực thống nhất của Serbia.

User Requirements Specification: Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của người dùng.

Uniform Reporting System: Hệ thống báo cáo thống nhất.

Unified Requirements: Yêu cầu thống nhất.
URs.

Unidirectionally Rate Sensitive: Tỷ lệ nhạy cảm một chiều.

Urban Rest Stop: Trạm dừng nghỉ trong đô thị.

Undergraduate Research Society: Hội nghiên cứu đại học.

Unique Recording Software: Phần mềm ghi âm độc đáo.

Giải thích ý nghĩa của URS

URS có nghĩa “Universal Rating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống xếp hạng chung”.