USAPATRIOT là gì? Nghĩa của từ usapatriot

USAPATRIOT là gì?

USAPATRIOT“Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism” trong tiếng Anh.

USAPATRIOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAPATRIOT“Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”.

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism: Thống nhất và củng cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các công cụ thích hợp cần thiết để ngăn chặn và cản trở chủ nghĩa khủng bố.

Giải thích ý nghĩa của USAPATRIOT

USAPATRIOT có nghĩa “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”, dịch sang tiếng Việt là “Thống nhất và củng cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các công cụ thích hợp cần thiết để ngăn chặn và cản trở chủ nghĩa khủng bố”.