USAREUR là gì? Nghĩa của từ usareur

USAREUR là gì?

USAREUR“United States Army Europe” trong tiếng Anh.

USAREUR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAREUR“United States Army Europe”.

United States Army Europe: Quân đội Hoa Kỳ Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của USAREUR

USAREUR có nghĩa “United States Army Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đội Hoa Kỳ Châu Âu”.